Ecuador

კოდი: GS01411
მოყვანისსიმარტივეკულტივაციისპროცესსსიამოვნებადაქცევს, თუგროვერისპორებსპირველიგროვისთვისიყენებს, არასდროსინანებსდასასიამოვნოდგაკვირვებულიიქნებაშედეგით.
მწარმოებელი:
Gribo4ek
ეფექტი:
ნათელი ეიფორია, რომელსაც მივყავრათ ექსტაზამდე
აქტიურობა:
მაღალი
პროდუქცია არის უკრაინაში. მიწოდების საფასური დაითვლება ინდივიდუალურად.
რაოდენობა:
+
-
60.80 ლ

Psilocybe Cubensis Ecuador პსილოციბინური სოკოების სპორებისანაბეჭდები - იდეალურიაპირველიგამოცდილებისთვისმიკოლოგიაში. შტამიმარტივიაკულტივაციაში, შესაბამისადგროვერი, გამოცდილებისმიუხედავად, შეძლებსმიიღოსსაუკეთესომოსავალი.

ეთნობოტანიკოსებისგამოცდილებაზედაყრდნობით, შეიძლებააღინიშნოს Equador თავისებურება, რომელიცვლინდებამარცვლეულზეშენელებულგანვითარებაში.

Psilocybe Cubensis ყველასტრეინიარგამოირჩევაძლიერიეფექტით, მაგრამEquador-ზედაყრდნობათამამადშეიძლება, კარგიმოსავლისმიცემით, შტამიმომენტალურადგაამგზავრებსფერადეიფორიულმოგზაურობაშინებისმიერმომხმარებელს.

მოყვანისსიმარტივეკულტივაციისპროცესსსიამოვნებადაქცევს, თუგროვერისპორებსპირველიგროვისთვისიყენებს, არასდროსინანებსდასასიამოვნოდგაკვირვებულიიქნებაშედეგით. ეკვადორულიჯადოსნურისტრეინი არშეაშინებსახალბედებსსუბსტრატისმომზადებითდამედგრადგადაიტანსტემპერატურისცვალებადობას.

Ecuador გარეგნულიდახასიათება

სოკოფორმირდებასაშუალოზომის. ფეხისსიმაღლეაღწევს 15-17 სანტიმეტრს. ქუდთანახლოსღეროგლუვია, მკვრივიდახორციანი, კრემისფერი- ოქროსფერიელფერით.

ქუდიპირობებისმიხედვით 5-15 სანტიმეტრიდიამეტრისაა. ჩვილობაშიდამოზრდილობაშიაქვსსფეროსფორმადაუპირატესადმუქიყავისფერიწითელიელფერით, განვითარებასთანერთადქოლგაიძენსკონუსსცენტრშიდათაფლისფრადიფერება.

Ecuador წარმომავლობა

მთისსტრეინი Equador ველურპირობებშიიზრდებაანდებში. მოცემულირეგიონიერთერთიყველაზემაღალიმთებისსისტემააპლანეტაზე, რომელიცპერუსქედზემდებარეობს. ბუნებისასეთიექსკლუზივისპოვნა 3500 მეტრსიმაღლეზეაშესაძლებელიზღვისდონიდან.

სუბსტრატი Ecuador მიცელიუმისთვის

Equador სუბსტრატისადმიუპრეტენზიოსტრეინია, მაგრამსაუკეთესოშედეგებსნაკელისდათივისნარევიაჩვენებს. დამწყებიეთნობოტანიკოსისთვისრეკომენდირებულიათივის, ხორბლის, შვრიისანსხვამარცვლეულისგამოყენება.

Ecuador მოსავალი

ლიტრიმიცელიუმიდანმიიღება 200-280 გრამინედლისოკო. სოკოსამოღებაანმოჭრასუბსტრატისბლოკიდანრეკომენდირებულიარარის. ერთადერთიხერხი ამოხრახვნაა.

ტემპერატურა Ecuador კოლონიზაციისდამომწიფებისდროს

ოპტიმალურიდაკოლონიზაციისნიადაგისთვისმისაღებიტემპერატურაარის +26-30 გრადუსი. თავდაპირველადგანვითარებანელიტემპითიწყება, ხოლო 7-9 დღიდანიწყებსსწრაფადზრდას.

მომწიფებისასტემპერაატურა +22-25 გრადუსისნიშნულზეუნდაშენარჩუნდეს.

Ecuador ეფექტი

მთებისსიძლიერემისეფექტშივლინდება, რომელსაცახდენსნახარში. მოხმარებიდან 30-40 წუთისშემდეგმოგზაურიშეატყობსკავშირისდაკარგვასგარესამყაროსთან. ფერებიშეიძენსახალელფერსდასიღრმეს. სივრცეივსებამოცეკვავეორნამენტებითდაფანტასტიურიგამოსახულებებით. ეიფორიის ცეცხლიაცალკევებსგონებასსხეულისგანდამოგცემთსაშუალებასგანიცადოთმისტიურიექსტაზი.

ზემოქმედებისქვეშშეიძლებასაკუთარიმე-სსიღრმეებშიგამგზავრება, ფიქრებისდალაგება. კაშკაშამანდალებისგავლენითმოგზაურიგაემგზავრებასაიდუმლოებისშესასწავლად დააღმოაჩენსჯერარნახულსამყაროებს.

მწარმოებელი:
Gribo4ek
სტრეინი:
Psilocybe Cubensis Ecuador
მოყვანა:
Psilocybe Cubensis ყველა სტრეინი გამოირჩევა დაუჯერებლად ძლიერი ეფექტით, ერთისმხრივ Eсuador-ზე შეგიძლიათ თამამად დაეყრდნოთ, სთავაზობს გროვერს შესანიშნავ მოსავალს.
ეფექტი:
ნათელი ეიფორია, რომელსაც მივყავრათ ექსტაზამდე
აქტიურობა:
მაღალი
ანაბეჭდი:
სტერილური, მკაფიო, წარმოდგენილია თეთრ ქაღალდზე(შესაძლოა ვარიანტი - 2 ანაბეჭდი ერთ ქაღალდზე) და შეფუთულია ჰერმენტულ ზიპლუქ პაკეტში

Ecuador გამოხმაურებები

იყავით პირველი, ვინც გააკეთებს გამოხმაურებას ამ პროდუქტზე!
Ecuador